1. Fundusze sołeckie

Co to jest Fundusz sołecki?
Są to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.).

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?
Wysokość środków dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Sołectwa nie będą musiały dokonywać tych obliczeń. Wójt, (burmistrz – w przypadku gminy wiejsko-miejskiej) corocznie do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Projekty wniosków
To mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego decydują na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego.

Projekt wniosku sołeckiego może złożyć:

 • sołtys
 • rada sołecka
 • 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Następnie uchwałę zebrania wiejskiego dotycząca wniosku dostarcza się wójtowi, (burmistrzowi) do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

 1. służyć poprawie życia mieszkańców,
 2. należeć do zadań własnych gminy,
 3. być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt realizacji. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

Fundusz sołecki to doskonała możliwość do pozyskania środków finansowych na działania w środowisku lokalnym np. wraz z rodzicami można złożyć wniosek projektu, który miałby na celu polepszenie sytuacji małych dzieci na terenie sołectwa.

2. Inicjatywa lokalna

Co to jest Inicjatywa lokalna?
Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, w celu wspólnie zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Jak to działa?
Mieszkańcy, którzy uznają, że na zamieszkiwanym przez nich terenie konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

Jakie zadania można realizować poprzez Inicjatywę Lokalną?

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

Po więcej informacji dotyczących Inicjatywy Lokalnej zapraszamy na stronę ngo.pl oraz polecamy Poradnik Inicjatywa Lokalna – Krok po Kroku Sieci Splot.

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych

Biblioteka może zostać partnerem lokalnej organizacji pozarządowej przy składaniu projektu w konkursie na realizację zadań publicznych, np. projekt może być realizowany w bibliotece i być skierowany do małych dzieci.

Co to jest zadanie publiczne?
Zadanie publiczne to każde działanie administracji, które realizuje ona na podstawie ustaw. Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne – obywatele, ich wspólnoty, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Administracja publiczna może podejmować również działania niewładcze, polegające na inspirowaniu, koordynacji, (ale nie przymusowej), określonych przedsięwzięć. Celem takich działań, będzie przede wszystkim realizacja takich zadań publicznych, które przyczynią się do tworzenia lepszych lub poprawy warunków rozwoju cywilizacyjnego czy stymulowania rozwoju gospodarczego. W realizacji tego typu zadań organizacje pozarządowe mogą być również partnerem działań administracji publicznej.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536).

Organy administracji publicznej, (samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie), wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert.

Gdzie szukać informacji o konkursie?

 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • strona internetowa urzędu ogłaszającego konkurs,
 • na tablicy głoszeń urzędu ogłaszającego konkurs.

4. Urząd Marszałkowski

W Urzędach Marszałkowskich można się starać o dofinansowania działań ze środków unijnych. Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów Unii Europejskiej poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.