Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – coroczny program, w którym można starać się o dofinansowanie na projekty z szeroko rozumianej kultury. Projekty mające na celu np. zwiększenie edukacji kulturalnej, promocję literatury i czytelnictwa, wydarzenia i inne. Z uwagi na to, że programy oraz zasady wnioskowania zmieniają się z roku na rok, należy na bieżąco monitorować stronę ministerstwa.

FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów.

Więcej informacji na stronie Departamentu Pożytku Publicznego

ASOS – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Program został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawiają przed Polską procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych (60+), które kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej. Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja zarówno wewnątrz jak i międzypokoleniowa. Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów. Opiera się na następujących priorytetach:

  • Edukacja osób starszych.
  • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową.
  • Partycypacja społeczna osób starszych.
  • Usługi społeczne dla osób starszych.

Więcej informacji o programie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Narodowe Centrum Kultury

Ciekawym programem, w którym można starać się o dofinansowanie działań jest „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków. Ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” rozpatrywane są projekty edukacyjno-animacyjne (w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry), oparte na interakcji i współdziałaniu, których tematem przewodnim są zagadnienia dotyczące języka polskiego oraz budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej. Projekt skierowany jest do wszelkich grup wiekowych.

Więcej informacji na stronie kampanii.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na stronie Ministerstwa można znaleźć informacje o aktualnych dotacjach, konkursach i możliwościach dofinansowań.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach programu finansowane są działania, które będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Więcej informacji na stronie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich