Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce to „miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne, inspiruje ona i pomaga działać w szerokim zakresie. Wspiera społeczności lokalne, wraz ze swoimi partnerami, a poprzez działania chce zmieniać świat na lepsze”. Akademia prowadzi wiele programów, wszystkim dobrze znany jest Program Rozwoju Bibliotek, ale są też inne dzięki którym można pozyskać pieniądze na inicjatywy w społeczności lokalnej.

Więcej informacji na stronie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Misją Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach tych dwóch głównych obszarów programowych. Dofinansowanie można otrzymać na warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.

Więcej informacji na stronie Fundacji Kronenberga.

Fundacja Bank Zachodni WBK

Fundacja chce budować społeczeństwo obywatelskie, włączając i wspierając młode pokolenie w tym długofalowym i wymagającym wysiłku wielu podmiotów procesie. O dotację można się starać w ramach mikrograntów Banku Dziecięcych Uśmiechów.

Więcej informacji na stronie Fundacji Banku Zachodniego.

Fundacja Ernst&Young

Fundacja E&Y powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentruje się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny. Fundacja dofinansowuje wyjazdy indywidualne oraz całych rodzin, organizuje przekazywanie sprzętów, mebli i innych rzeczy, o których marzą dzieci.

Więcej informacji na stronie Fundacji Ernst&Young.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi, pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno – gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Fundacja ma kilka programów z zakresu edukacji i rozwoju społeczności lokalnej, w których można ubiegać się o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie Fundacji Wspomagania Wsi.

Fundacja im. Dr M. Kantona

Fundacja im. Dr M. Kantona jest to fundacja prowadzona przez Bank Pekao. Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań m.in. w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, upowszechniania kultury.

Więcej informacji na stronie Fundacji Kantona.

Fundacja im. Stefana Batorego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Więcej informacji na stronie Fundacji Batorego.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Koordynuje w Polsce kampanię „Sprzątanie świata”, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Prowadzi wspólnie z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami – całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska. Fundacja realizuje również autorskie projekty ochrony środowiska we współpracy z przedsiębiorcami, m.in. takimi jak: Żywiec Zdrój S.A., Procter&Gamble, Coca Cola, Gaz System oraz wieloma innymi.

Więcej informacji o działalności Fundacji i jej programach znajdziecie na stronie Fundacji Nasza Ziemia.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju zrównoważonego poprzez budowanie partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego, proponowanie nowych rozwiązań oraz upowszechniania sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska. Fundacja realizuje swoją misję wspierając inicjatywy i przedsiębiorczość obywatelską nakierowaną na rozwój zrównoważony poprzez współtworzenie inicjatyw, projektów i programów z firmami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, samorządami, agendami publicznymi oraz innymi organizacjami działającymi lokalnie.

O programach Fundacji i możliwościach dotacji dowiesz się więcej na stronie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Fundacja Orange

Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy i prowadzenie projektów społecznych, dzięki którym nowe technologie staną się sprzymierzeńcem rozwoju społecznego. Fundacja Orange chce wyzwalać energię i kreatywność ludzi, by wspólnie z nimi zmieniać świat na lepsze. Fundacja Orange łączy, uczy, inspiruje. Fundacja prowadzi kilka programów skierowanych do dzieci, społeczności lokalnych i bibliotek.

Zachęcamy do zapoznania się propozycjami Fundacji Orange na stronie Fundacji Orange.

Fundacja Orlen Dar Serca

Fundacja ORLEN – DAR SERCA realizuje długofalowe programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz pomocy lokalnym społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Fundacji Orlen.

Fundacja PZU

Fundacja PZU realizuje swoje zadania statutowe w ramach dwóch obszarów: konkursów dotacyjnych i dotacji. Przyznawane dotacje są to środki dla organizacji pozarządowych oraz instytucji i podmiotów mieszczących się w sferze budżetowej. Dotacje przyznawane są w ramach czterech obszarów: edukacja, opieka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka. Konkursy dotacyjne to: PZU z Kulturą, Młodzi Niepełnosprawni Sprawni z PZU, Z PZU po lekcjach.

Wszystkie informacje dotyczące konkursów dotacyjnych uzyskasz na stronie Fundacji PZU.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, od początku swojej działalności FRSE zajmuje się zarządzaniem europejskimi programami wspierającymi modernizację systemu oświaty. W 2012 r. FRSE, jako beneficjent systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęła obsługę trzech projektów w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. FRSE prowadzi wiele programów, w których można uzyskać dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji.

Fundacja Wspomagania Wsi

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Fundacja prowadzi szeroką działalność, zajmuje się m.in. programami pożyczkowymi, konkursami dotacyjnymi, konkursami internetowymi, szkoleniami i warsztatami.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Wspomagania Wsi.

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida

Program English Teaching został stworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 r. Od sierpnia 2002 r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

Więcej informacji o programie uzyskasz na stronie English Teaching

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja stara się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Wsparcie, którego udziela, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw. Najwięcej możliwości skorzystania z zasobów Fundacji daje udział w programach i projektach. Informacje o programach znajdziesz na stronie Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” zajmuje się produkcją projektów artystycznych i społecznych, szkoleniami, dotacjami , wydawnictwem książek, tworzeniem i promowaniem nowych modeli działania w sferze kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”